REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz.1030, t.j. z dnia 15 lipca 2016 r.) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie za pośrednictwem Platformy

Postanowienia ogólne

 1. Podmiot odpowiedzialny:

Katarzyna Krześniak Dęga , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Kakade   Katarzyna Krześniak Dęga , z siedzibą w Bełchatowie

NIP: 7691178513  REGON: 360186230

 1. Dane kontaktowe:
 2. adres korespondencyjny: Katarzyna Krześniak Dęga , ul. Daleka 80D 97-400 Bełchatów
 3. adres e-mail: katarzynakdega@gmil.com;

Definicje

 1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
 2. Usługodawca – Katarzyna Krześniak Dęga , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kakade  Katarzyna Krześniak Dęga , jako podmiot odpowiedzialny za dostarczenie Materiałów zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego Regulaminu,
 3. Materiały szkoleniowe w formie cyfrowej
 4. Użytkownik – podmiot podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Materiały szkoleniowe w formie cyfrowej za pośrednictwem portalu: pl, zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego Regulaminu,
 5. Platforma – strona internetowa wraz z zamieszczonymi na niej treściami, dostępna pod adresem: techfarm.pl.

Warunki korzystania z usług

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, t.j. z dnia 28 czerwca 2016 r.).
 2. Dokonanie płatności za Materiały szkoleniowe w formie cyfrowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Do prawidłowego odczytania i/lub odtworzenia Materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej konieczne jest:
 4. posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki Cookie,
 5. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 6. posiadanie zainstalowanego programu komputerowego umożliwiającego rozpakowanie większej ilości plików typu .RAR lub ZIP i odczytującego pliki PDF, takiego jak Acrobat Reader XI lub zgodny.

Przebieg transakcji

 1. Zakup Materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej następuje za pośrednictwem Platformy Usługodawcy.
 2. Użytkownik uiszcza cenę zakupu Materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej określoną przez Usługodawcę w dacie złożenia zamówienia.
 3. Dostępne są następujące formy płatności: płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line za pośrednictwem Przelewy 24 lub przelew za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Użytkownika.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 5. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o dostawę Materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej zgodnie z opisem na Platformie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Przekazanie Materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej określonych w ofercie następuje wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 7. Usługodawca rozpocznie wysyłkę Materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyłącznego, pięciodniowego i dwukrotnego  dostępu do Materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej przekazanych mu drogą elektroniczną (licencja).
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały przekazane mu po zakupie drogą elektroniczną stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2016 r.,poz. 666, tj. z dnia 16 maja 2016 r.).
 3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzony mu Materiały szkoleniowe w formie cyfrowej i zawartą w nim treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniania ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy bądź innych podmiotów, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Kursu Online. Użytkownik posiadjący Materiały szkoleniowe w formie cyfrowej może zawartą w nim treść: drukować, pobierać i zapisywać do użytku osobistego, bez prawa do dalszego rozpowszechniania, zarówno poprzez ich kopiowanie jak i wyświetlanie.
 4. W przypadku chęci wykorzystania materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej , do których Usługodawca bądź inny podmiot posiada autorskie prawa majątkowe, do użytku innego niż przewidziany w treści niniejszego Regulaminu, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

 

 1. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawcy lub innemu podmiotowi, któremu przysługuj ą prawa autorskie majątkowe do Materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej przysługuje prawo do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zawierać:
 2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 3. e-mail Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
 4. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 5. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 6. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 9. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r., poz.922, tj. z dnia 28 czerwca 2016 r.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.z 2016 r., poz.1030 tj. z dnia 17 lipca 2016 r.).
 3. W momencie złożenia zamówienia i przekazania Usługodawcy danych osobowych, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji drogą elektroniczną usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik winien przedłożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej. Zachowanie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli nadanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w placówce operatora pocztowego lub wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy zawierającej takie oświadczenie nastąpi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem, w toku zamawiania Materiałów szkoleniowych w wersji cyfrowej , zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania Materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy, stosownie do treści art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, tj. z dnia 24 czerwca 2014 r.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązywać będą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r.,poz. 459, tj. z dnia 2 marca 2017 r.).
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika. W przypadku niezgodności części jakichkolwiek przepisów niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów z Użytkownikiem, niebędącym konsumentem, wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikaj ących z świadczenia usług przez usługodawcę przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018 roku.